പരിശീലനത്തിടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.