പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈം.ഗികബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഷിയാസിന്റെ മൊഴി പുറത്ത്‎

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.