നെടുമങ്ങാട് നഗരത്തിലെ അനന്തു ബേക്കറി,പലാരപീടിയ, റൈഫ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ച പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ…..നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശനത്തിന്….. വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ജാഗ്രത….അടുത്തത് നിങ്ങളാകം….

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.