നിരവധി വീടുകളില്‍ നിന്നും വാട്ടര്‍ മീറ്ററുകള്‍ മോഷ്ടിച്ച യുവാക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.