നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ പാഞ്ഞു കയറി ബൈക്ക് യാത്രകാരന് ഗുരുതര പരിക്ക്….

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.