നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്ബളം വാങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ച്‌ വായ് നോക്കി ഇരിക്കുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.