നാളെ ഭാരത് ബന്ദ്; കേരളത്തിൽ ഗതാഗതം അടക്കം മുടങ്ങുമോ? കേരളത്തെ എങ്ങനെ ഇത് ബാധിക്കും? നാളെ റോഡിലിറങ്ങുന്നവർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.