നവജാത ശിശുവിനെ ബാത്രൂമിലെ ബക്കറ്റിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു മാതാവ് കടന്നു കളഞ്ഞു.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.