നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഭാഗികമായി നശിച്ച പോലീസ് വാഹങ്ങൾക്ക് ആരാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത്?

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.