ദേശീയപാതയില്‍ കാല്‍നടയാത്രികര്‍ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണുലോറികൾ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.