ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും 12 ചീറ്റകൾ കൂടി നാളെ എത്തും; ചീറ്റകളെ എത്തിക്കുന്നത് സി 17

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.