തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയിലെ മിനിമം ദിവസവേതനം 333 രൂപയാക്കി; 22 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.