തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; നിരക്കുകൾ എത്ര, ഇളവുകൾ ആർക്കൊക്കെ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Spread the love
Logo
Logo

Big StoryLatestNational

തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; നിരക്കുകൾ എത്ര, ഇളവുകൾ ആർക്കൊക്കെ? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5476367998973199&output=html&h=280&slotname=5058040892&adk=3751863128&adf=1859671703&pi=t.ma~as.5058040892&w=641&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1687312127&rafmt=1&format=641×280&url=https%3A%2F%2Fwww.kairalinewsonline.com%2Fthird-party-insurance-premium-rates-announced-everything-you-need-know&host=ca-host-pub-2644536267352236&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTE0LjAuNTczNS4xMzQiLFtdLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOC4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxMTQuMC41NzM1LjEzNCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjExNC4wLjU3MzUuMTM0Il1dLDBd&dt=1687314662933&bpp=1&bdt=149&idt=172&shv=r20230614&mjsv=m202306080101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D313fbb2b478f4082-226959d18bda0037%3AT%3D1674378219%3ART%3D1687314485%3AS%3DALNI_MbAuANh4jvBrWxQYlZvVs0LtHmHTw&gpic=UID%3D00000ba9c23c6a6d%3AT%3D1674378219%3ART%3D1687314485%3AS%3DALNI_MaQYY9a_nJk1C97dzAyqwb8OHhvFg&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=7731933933940&frm=20&pv=1&ga_vid=964114405.1674378218&ga_sid=1687314109&ga_hid=1728187643&ga_fc=1&u_tz=330&u_his=4&u_h=768&u_w=1024&u_ah=728&u_aw=1024&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=4&adx=15&ady=391&biw=671&bih=379&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759842%2C42532277%2C42532279%2C44788442&oid=2&pvsid=2274003214834142&tmod=95676586&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.kairalinewsonline.com%2Fnews&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1024%2C0%2C1024%2C728%2C683%2C379&vis=1&rsz=%7C%7CoEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&xpc=rMxe0e3DLT&p=https%3A//www.kairalinewsonline.com&dtd=184

8 HOURS AGO BY : KAIRALI NEWS ONLINE

വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസിന്‍റെ 2023-24 വർഷത്തെ കരട് അടിസ്ഥാന പ്രീമിയം നിരക്കുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

ഇൻഷുറൻസ് നിയന്ത്രണ-വികസന അതോറിറ്റിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ 30 ദിവസത്തിനകം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം.

ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ

സ്കൂൾ ബസുകൾക്ക് 15 ശതമാനം

വിന്‍റേജ് കാറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്വകാര്യ കാറുകൾക്ക് 50 ശതമാനം

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് -7.5 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ

മുച്ചക്ര യാത്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് -അടിസ്ഥാന നിരക്കിൽ 6.5 ശതമാനം

വിവിധവാഹനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിരക്കുകൾ

സ്വകാര്യ കാറുകൾ

1,000 സി.സിയിൽ താഴെ -2,094 രൂപ

1000-1500 സി.സി -3,416 രൂപ

1500 സി.സിക്ക് മുകളിൽ -7,897 രൂപ

ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ

75 സി.സിയിൽ താഴെ -538 രൂപ

350 സി.സി വരെയുള്ളതും അതിനു മുകളിലേക്കും -714 രൂപ മുതൽ 2,804 രൂപ വരെ

ചരക്കു വണ്ടികൾ (മുച്ചക്രമല്ലാത്തവ)

7500 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ -16,049 രൂപ

40,000 കിലോഗ്രാം വരെയും അതിനു മുകളിലും -27,186 രൂപ മുതൽ 44,242 രൂപ വരെ

മുച്ചക്ര ചരക്കു വാഹനങ്ങൾ, മോട്ടോർ പെഡൽ സൈക്കിളുകൾ

4,492 രൂപ

സ്വകാര്യ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ
30 കിലോവാട്ടിൽ താഴെ -1,780 രൂപ

30-65 കിലോവാട്ട് -2,904 രൂപ

65 കിലോവാട്ടിനു മുകളിൽ -6,712 രൂപ

ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ

മൂന്ന് കിലോവാട്ടിൽ താഴെ -457 രൂപ

3-7 കിലോവാട്ട് -607 രൂപ

7-16 കിലോവാട്ട് -1,161 രൂപ

16 കിലോവാട്ട് മുതൽ മേലോട്ട് -2,383 രൂപ

ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന ചരക്കുവാഹനങ്ങൾ (മുച്ചക്രം ഒഴികെ)

7500 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ -13,642 രൂപ

7500-12000 കിലോഗ്രാം -23,108 രൂപ

12,000-20,000 കിലോഗ്രാം -30,016 രൂപ

20,000-40,000 കിലോഗ്രാം -37,357 രൂപ

40,000 കിലോഗ്രാമിനു മുകളിൽ -37,606 രൂപ

Leave a Reply

Your email address will not be published.