തിരുവന്തപുരം നഗരസഭ മുട്ടട വാർഡ് കൗൺസിലർ ബിനോയിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.