തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.