തലസ്ഥാനത്ത് മോദി മയം, ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കും.. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.