ടി പി യ്ക്കും അമ്മയും കുടുംബവും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന വിധി. ടി പി വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് തൂക്കുകയർ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.