ജെയ്ക് കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ, പുതുപ്പള്ളിയിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരം അരങ്ങേറും; ഇ പി ജയരാജൻ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.