ജൂൺ 5 മുതൽ AI ക്യാമറകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.