ജയ്‌പൂരിൽ ചരക്ക് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി

Spread the love

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ ചരക്ക് തീവണ്ടിയുടെ രണ്ട് ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി. അസൽപൂർ-ഹിർനോഡ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള ഏഴ് ട്രെയിനുകളുടെ യാത്ര ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.