ചാന്‍സലര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവര്‍ണറെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.