ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിന് പിന്നാലെ ഓസ്‌കാറും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് അഭിമാനമായി കീരവാണി.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.