ഗാന്ധിജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ച് മദ്യത്തിനെതിരെ ഉപവാസ സമരം സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.