കോൺഗ്രസിൽ കലാപം- നേതാക്കളുടെ കൂടു മാറ്റം തുടരുന്നു , പത്മജക്ക് പിന്നാലെ പത്മിനി തോമസും .

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.