കോട്ടയം എലിക്കുളത്ത് റബ്ബർ പ്പാൽ കയറ്റിവന്ന ലോറി മറിഞ്ഞു അമോണിയ തോട്ടിലേയ്ക്ക് കലരുന്നതിനാൽ അടുത്തുള്ളവർ കിണർ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.