കൊച്ചിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും കഞ്ചാവ് ശേഖരം കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ അമ്മ അറസ്റ്റിൽ..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.