കൈത്തറി നാട്ടിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപത്തിന് അറുതിയില്ല.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.