കേരളാ ടെക്സ്റ്റയിൽസ് ആൻ്റ് ഗാർമെൻ്റ്സ് ഡീലേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുമസ് – പുതുവത്സര

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.