കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.