കേരളത്തിൽ ആർഎസ്എസിന് വേരോട്ടം കിട്ടില്ലെന്ന് പിണറായി വിജയൻ..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.