കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ക്യാപ്സ്യൂൾ ഹോട്ടൽ (പോഡ്) നമ്മുടെ സ്വന്തം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.