കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നിർത്തേണ്ടി വരും ഇത് നടപ്പിലാക്കീലെങ്കിൽ..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.