കെഎസ്‌ആർടിസി സ്ഥിരം തസ്തികകൾ 18,000 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തും

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.