കുഴിമന്തി കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ , ആശുപത്രിയിലെത്തിയ നാലു കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക്.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.