കിരീടം സമർപ്പിച്ചത് എന്റെ ആചാരം, അത് മാതാവ് സ്വീകരിക്കും. തുറന്നാടിച്ചു സുരേഷ് ഗോപി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.