കളഞ്ഞു കിട്ടിയ മൊബൈൽ ഫോൺ തിരിച്ചു നൽകി മാതൃകയായി ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.