കല്യാണം വിളിക്കാത്തതിന് വാക്കേറ്റം ഒടുവിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.