കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ ഏണിക്കര വാർഡിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ത, വാർഡിലെ CPM ജനപ്രതിധിനിയുടെ പിടിപ്പുകേട് എന്നിവക്കെതിരെ BJP പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.