കത്ത് വിവാദത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.