കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്തൊരു സിനിമയാണ്. മമ്മൂട്ടി അങ്കിൾ, താങ്കൾ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.