ഒറ്റപ്പാലത്തെ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്‍റ് നിര്‍മാണം അനിശ്ചിതത്വത്തില്‍

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.