ഒരമ്മയും മകനും രണ്ടു വർഷക്കാലമായി റോഡിലാണ് വീടിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ട് പോത്തൻകോട് പഞ്ചായത്തിൽ ആറു വർഷമായി എന്നാണ് ഈ അമ്മ പറയുന്നത്

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.