ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനം ഏപ്രിൽ 17ന് തുടങ്ങും; ഒന്നുമുതൽ ഒമ്പതുവരെ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ്‌..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.