എ എൻ ഷംസീർ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.