എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വി എം ടി വി ന്യൂസിന്റെയും വിഘ്നേശ്വരാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെയും ഹുമൻ റൈസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ യുടെയും കേരള മീഡിയ പേഴ്സൺ യൂണിയന്റെയും എസ് എസ് ക്യൂവിന്റെയും ഒരായിരം ദീപാവലി ആശംസകൾ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.