എം.ഡി.എം.എയുമായി ടൂറിസ്റ്റ് ബസില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിനേയും..

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.