ഉറിയാ ക്കോട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 31 – ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് ഇന്ദിരാജിയുടെ ചിത്രത്തിനു മുൻപിൽ പുഷ്പാർച്ചനയുo പ്രതിജഞയും നടത്തുന്നു. ഉറിയാ ക്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.