ഇ പി ജയരാജൻ പദ്മജയെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു.22 ലക്ഷം വാങ്ങി പറ്റിച്ചില്ലേടോ?

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.