ഇരുട്ടത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് തുണി പൊക്കി പാലു വരുത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഉത്തരം കമൻറ് ചെയ്യുക വി എം ടി വി ന്യൂസിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുസൃതി ചോദ്യവുമായി

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.