ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ആണ് ആഘോഷം വേറൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ പിറകെ പോകും താൻ നൽകിയ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാരുന്നു എങ്കിൽ 9 ജീവനുകൾ അവിടെ പൊഴിയില്ലാരുന്നു എന്ന് ഗണേഷ്കുമാർ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.